Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 E-mail:*
 Telefón:*

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.
Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealerom) a firmou Polartek s.r.o. (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce. Nový dealer je povinný sa riadne s nimi oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme distibútora môžu uskutočňovať fyzické osoby, alebo podnikateľské subjekty ktoré majú vo výpise z podnikového registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na predaj, alebo "kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja". Dealer má nárok na veľkoobchodné ceny pri objednávkach tovarov vo veľkoobchodnom balení, inak nakupuje za maloobchodné ceny. Registrácia nového dealera a fyzickej osoby je možná. Ak registrovaný používateľ v príebehu 6 mesiacov neurobí žiadnu objednávku, jeho registrácia bude bez vyzvania zrušená.
•Elektronicky, prostredníctvom e-obchodu na adrese www.polartek.sk

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Polartek s.r.o., ul. Kúty 217/9, Veľké Zálužie 951 35
IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Objednať tovar je možné elektronicky prostredníctvom e-shopu.

Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

Fotografie uvedené na stránke sú robené digitálnym fotoaparátom, vernosť farieb na Vašom monitore nemusí preto úplne zodpovedať skutočnej farbe tovaru. Na takýto nedostatok sa záruka nevzťahuje. V prípade, že Vám nemôže byť dodaný metrový tovar (stuhy, pásiky) v kuse, bude k dľžke daného tovaru pridaná dľžka jedného vzoru, aby ste vedeli tovar optimálne spojiť. Minimálny odber stúh, čipiek, madeir, pásikov a iných (okrem metráže), je jeden meter z položky.
•POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
•Poplatok za poštovné a balné (ak bude požadovaná doprava) bude upravený podľa Dodacích podmienok

V. DOKLADY


1. PROFORMA FAKTÚRA (objednávka) : Vystavuje sa na objednaný tovar. Dealer si ju vytlačí z e-obchodu.

2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou). Všetky platné doklady musia spĺňať náležitosti daňových a účtovných dokladov. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distribútora. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. Distribútor si vyhradzuje právo rozhodnúť dodatočne o spôsobe úhrady. Pri zmene spôsobu úhrady distribútorom, má kupujúci právo odstúpiť od objednávky.

UPOZORNENIE:

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom distribútora.
VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar bude expedovaný poštou alebo prepravnou spoločnosťou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskoreným doručením zásielky prepravnou spoločnosťou.
VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora.

V prípade neuhradenej pohľadávky si distribútor vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.
Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov - podrobnosti nájdete v reklamačnom poriadku.
IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ak je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje a to: krstné meno a priezvisko, e-mail, adresu a kontaktné telefónne číslo ak je adresa osoby iná ako adresa dodania tovaru tak i adresu dodania tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ak je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ a IČ DPH ak im bolo pridelené, číslo telefónu a e-mail.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Tento súhlas udeľuje kupujúci na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od preukázateľného doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoje stanovisko s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek prostredníctvom webového sídla predávajúceho odvolať tento súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
Kupujúci, ak je registrovaný v informačnom systéme predávajúceho má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 právo na výmaz, zabudnutie a prenositeľnosť osobných údajov uvedených v časti "Zoznam spracúvaných osobných údajov" a má možnosť aktualizovať tieto osobné údaje priamo v on-line režime na webovom sídle internetového obchodu.
Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s Vami.
•V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
•Oprávnené osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Získavame od Vás iba údaje, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie Vašej objednávky a za účelom:
•vystavenia účtovných dokladov – objednávka, zálohová faktúra, faktúra,
•doručovania tovaru a identifikácie zákazníka,
•potvrdenia objednávky, platby za tovar, dodania tovaru,
•evidencie zákazníkov,
•evidencie zákazníckych objednávok.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
•Fakturačné údaje◦Meno a priezvisko, resp. Obchodný názov
◦Adresa trvalého bydliska, resp. sídla
◦IČO, DIČ, IČ DPH

•Údaje pre doručenie - pre prepravnú spoločnosť (pošta, kuriér...)◦Meno a priezvisko
◦Adresa doručenia
◦Telefónne číslo príjemcu
◦Adresa elektronickej pošty

•Kontaktné údaje◦Telefónne číslo pre potreby komunikácie
◦Adresa elektronickej pošty - pre potreby komunikácie ohľadom stavov objednávok

•Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Predávajúci zbiera iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Preto je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje prepravným spoločnostiam v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru:
•kuriérska spoločnosť, slovenská pošta
•rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, e-mail a telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje nezverejňuje.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. V taktomto prípade podá predávajúci trestné oznámenie.
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu dealera.
V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. V taktomto prípade podá predávajúci trestné oznámenie.
V prípade, že nesúhlasíte s obchodnými podmienkami, pred potvrdením objednávky môžete vzniesť námietku na našu poštovú adresu, alebo e-mailom na adresu obchod@polartek.sk.
Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR, pod spis. č. 14008/2014-Or-3
Upozornenie:
Pre firmy zaoberajúce sa ďalším predajom tovaru zakúpeného v internetovom obchode polartek.sk, neposkytujeme služby a záruky ako napr.

•záruka vrátenia peňazí
•záruka možnosti vrátenia tovaru,
ktoré sú podľa občianského zákonnika a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka